1. Z-transporteur met hoge frictie modules
Foto 1
2. Z-transporteur met meenemers
Foto 2
3. Z-transporteur met meenemers
Foto 3
4. Z-transporteur met meenemers en side-guards
Foto 4
5. Z-transporteur met meenemers en side-guards
Foto 5
6. Kniktransporteur met meenemers en grip modules
Foto 6
7. Detail kettingmateriaal van foto 6
Foto 7
8. Kniktransporteur met meenemers en grip modules
Foto 8
9. Speciale kniktransporteur met meenemers en grip modules
Foto 9
10. Kniktransporteur met meenemers en grip modules
Foto 10
11. Kniktransporteur met meenemers en side guards
Foto 11
12. Kniktransporteur met 90 graden bocht
Foto 12
13. Z-transporteur met meenemers en side-guards
Foto 13
14. Modulaire kettingtransporteur met positieve knik
Foto 14
15. Kniktransporteur met meenemers en side guards
Foto 15
16. Kniktransporteur met meenemers en stalen pennen
Foto 16